Vlastní devel prostředí

Popíšu jak je možné spustit vývoj na lokálu. V zásadě jsou dvě možnosti. Než se pustím do spolupráce skrze gitlab, je vhodné nejdříve projekt rozjet na lokále trochu si ho osahta a pohrát si sním. Následně pak spolupracovat standardně skrze git GitLab

Celkem pěkný návod na GItHub (GitLab je podobné) najdete tady.

Pro vývojové prostředí v konfiguraci 1 je potřeba PHP (>7.1.3) a MySQL (5.7). Do databáze je možné koukat skrze phpMyadmin nebo MySQL Workbench nebo jiného klienta. Záleží na každém jak je zvyklý. Dále je nutné zprovoznit composer, nejlépe globálně volaný odkudkoliv composer, nebo alespoň lokálně php composer phar. Pokud bude potřeba kompilovat CSS a javascript, je nutné mít zprovozněny npm a Node.js. Pro konfiguraci 2 je pak nutné pouze PHP a rozchodit composer.

Prostředí localhost-u

Upozornění

Nejprve je nutné zprovoznit PHP >7.1.3 a MySQL 5.7 na lokále, vhodný bude i nějaký klient pro práci s databází (phpMyAdmin, MySQL Workbench ...)

 1. Vytvořím adresář projektu - do něj naklonoju (nebo v první fázi pouze stáhnu) soubory projektu.
 2. V rootu projektu spustím composer update, projekt si natáhne aktuální knihovny
 3. Pokud si budu hrát s css nebo javascriptem, musím nakonfigurovat prostředí webpack-u se všemi závislostmi. Klasicky spustím npm install, který mi stáhne všechno potřebné.
 4. Ve vlastním souboru .env nakonfiguruji potřebné, minimálně spojení s databází DB_
 5. Spustím Migration skrze vnitřní CLI Artisan rozhranní php artisan migrate:fresh - databáze by se měla naplnit tabulkami
 6. Spustím Seed naplnění databáze výchozími daty php artisan db:seed
 7. Pak už jen stačí spustit vývojové prostředí php artisan serve - spustím vývojové prostředí, v konsoli vidím adresu vývojového serveru Laravel development server started: http://127.0.0.1:8000, tu pak už dám jen do prohlížeče a měl bych vidět stránku projektu
 8. Pokud upravuji CSS a JS v bodě 4., spustím v druhém terminálovém okně příkaz npm run watch-poll, měla by se mi skompilovat všechna css a js vždy do jednoho souboru umístěných v ./public/css a ./public/js, navíc při každé změně v *.css, *.sass a *.vue souboru se automaticky public soubory zkompilují.
 9. Super!! mám vyhráno a mohu nerušeně vyvýjet.

Prostředí Laravel Homestead

V této variantě musím mít ze začítku minimálně zprovozněno PHP a composer. Dále mi musí na počítaží běžet VirtualBox a Vagrant. Dále musím mít aktivní ssh (Vagrant koomunikuje na ssh portu) a vytvořen vlastní pár rsa klíčů.

 1. Vytvořím adresář projektu - do něj naklonoju (nebo v první fázi pouze stáhnu) soubory projektu.
 2. Edituji soubor ./composer.json a mezi "require-dev" vložím "laravel/homestead": "^8.0",
 3. V rootu projektu spustím composer update, projekt si natáhne aktuální knihovny
 4. V rootu projektu spustím php vendor/bin/homestead make, měl by se mi vytvořit soubor ./vagrant.yaml, soubor bude na Linuxu vypadat zhruba takto (pro představu je tam i phpMyAdmin).
ip: 192.168.10.10
memory: 2048
cpus: 1
provider: virtualbox
authorize: ~/.ssh/id_rsa.pub
keys:
  - ~/.ssh/id_rsa
folders:
  - map: /Users/username/projects/devel.abmbrno.cz
   to: /home/vagrant/code
  - map: /Users/username/projects/phpmyadmin
   to: /home/vagrant/code/phpmyadmin
sites:
  - map: devel.abmbrno.cz
   to: /home/vagrant/code/public
  - map: db-devel.abmbrno.cz
   to: /home/vagrant/code/phpmyadmin
databases:
  - homestead
name: devel.abmbrno.cz
hostname: devel.abmbrno.cz
 • znamená že bude virtuál běžet na adrese 192.168.10.10 s pamětí a X jádry CPU, v sekci folders mapujete *map co chci na lokále aby bylo v to ve vyrtuální mašine na cestě. V sites opět mapuji URL v map na adresář to virtuálu. Paku už jedn definuju název databáze, nechte homestead nebo se po prvním přihlášení nastavte novou a používejte tuto.
 • v souboru hosts (např. v Linuxu na /etc/hosts) je nutné uvedené přidat:
192.168.10.10 devel.abmbrno.cz
192.168.10.10 db-devel.abmbrno.cz
 1. Poté spustím v rootu projektu vagrant up, při prvním spuštění se stáhne homestead box cca 2GB, bude se to ptát na virtualizaci, zvolím virtualbox.
 2. Po stažení by virtuál spustí, uvidíte ho ve VirtualBoxu, přepnout se do virtuálu jde skrze vagrant ssh, v boxu se pohybujete stejně jako na linuxové mašině, normálně tam můžete doinstalovat balíky ...
 3. Jakoukoliv změnu uděláte v projektu, je tato promítnuta do virtuálu, existuje oboustranná provázanost. Pokud změnu udělám ve virtuálu, promítne se mi do lokálních souborů.
 4. Pak už pracuji jako v předešlém případě.

Údržba boxu

Sem tam od času` bude potřeba udělat nějakou údržbu nebo operaci.

 • vagrant up - spustí vagrant box
 • vagrant halt - zastaví vagrant box
 • vagrant box update - stáhne aktuální verzi wagratn boxu pro laravel/homestead
 • vagrant ssh - přepne do virtuálu
 • vagrant port - zjistí porty a jejich namapování
 • vagrant provision - pokud jsem provedl změnu nastavení v vagrant.yaml souboru